คำสั่งเทศบาล ที่ 360/2556

เรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน