หน้าแรก Back to First Page
   
       
 
       
       
       
 
 
 


       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
   
 
 
กองการศึกษา
   
 
 

นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข
รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 

 

 นางสาวนริรินทร์ นุชัยรัมย์
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

 

 

 
 
 

นายสุธรรม  คำวะเนตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
 

นางพรพิมล   อุทุมโภค
ครู คศ.1

นางพบพร   แฝงจันดา
ครู คศ.1
 
 

นางสุมาลัย   ภักดีวิเศษ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางรัตนา โพธิทาภูล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวยุวดี   เทศมี
ผู้ดูแลเด็ก