หน้าแรก Back to First Page
   
       
 
       
       
       
 
 
 


       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
   
 
 
กองการศึกษา
   
 
 

นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข
รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 

 

 นางสาวนริรินทร์ นุชัยรัมย์
นักบริหารงานการศึกษา 6

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

 

 

 
 
 

นายสุธรรม  คำวะเนตร

เจ้าพนักงานธุรการ 6ว

 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
 

นางพรพิมล   อุทุมโภค
ครู คศ.1

นางพบพร   แฝงจันดา
ครู คศ.1
 
 

นางสุมาลัย   ภักดีวิเศษ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางรัตนา โพธิทาภูล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวยุวดี   เทศมี
ผู้ดูแลเด็ก