หน้าแรก Back to First Page
   
       
 
       
 

      
       
 
 
 


       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
   
 
 
กองสวัสดิการสังคม
   
 
 

นางอรัญญา ชินพันธุ์

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

 
   
   
 

 

ว่าที่ ร.ต.ภานุส์     ศรีไตรเรือ

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)

 

 

 
 
 
 
 
 

จ.ส.ต. สุรจิตร วิเศษศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 

 

 

 

 
 
ลูกจ้างประจำ
 
 

นางอุดม บุญมาตุ่น
นักพัฒนาชุมชน