หน้าแรก Back to First Page
   
       
 
       
 

      
       
 
 
 


       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
   
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
 
 

นายอนันต์    สมบูรณ์

นักบริหารงานสาธารณสุข 8
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักบริหารงานสาธารณสุข6

(หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข)

 

 
 
 

 

 

นางกัญฐณา    สายรัตน

พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

 

 

 

 

 
 
พนักงานจ้าง
 
 

 

 

นางสาว มยุรา ภักดีวิเศษ

ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

 
 
 

 

 

นายเจ้ย ภูเดินแก่ง

คนงาน(ขับรถบรรทุกขยะ)

 

 

นายทรัพย์ บุญนาค

คนงาน(ขับรถบรรทุกขยะ)

 

 

นายไชยรัตน์ บุญชนะ

คนงาน(ขับรถบรรทุกขยะ)