หน้าแรก Back to First Page
   
       
 
       
 

      
       
 
 
 


       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
   
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
 
 

นายอนันต์    สมบูรณ์

นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น

(หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข)

 

 
 
 

 

 

นางกัญฐณา    สายรัตน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.

 

 

 

 

 
 
พนักงานจ้าง
 
 

 

 

นางสาว มยุรา ภักดีวิเศษ

ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

 
 
 

 

 

นายเจ้ย ภูเดินแก่ง

คนงานทั่วไป

 

 

นายทรัพย์ บุญนาค

คนงานทั่วไป

 

 

นายไชยรัตน์ บุญชนะ

คนงานทั่วไป