หน้าแรก Back to First Page
   
       
 
       
 
 
กองคลัง
   
     

นางกนกพร หนูกลาง

นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

 
 

 

นางสาวสุดารัตน์ สายสัญ

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)


 

นางปฏิมาพร  เพ็งธรรม

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาจัดเก็บรายได้)

   


 


คนงาน(จัดเก็บรายได้)