หน้าแรก Back to First Page
   
       
 
       
      
       
 
 
 


       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
   
 
 
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
   
 
 
 
     
 

นายอรรณนพ     คำวะเนตร

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)

 

 

 

นายสัมพันธ์    เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน

 

 

นายธีระศักดิ์  ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจนางเจริญศรี    อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ

 
 
 
 
 
 
 


นายเจตน์  เสือสูงเนิน
คนงานทั่วไปนายรุ่งระวี ภูแช่มโชติ
คนงานทั่วไป

 
 

  นายธีระ เงินมูล 
นักจัดการงานเทศกิจ