หน้าแรก Back to First Page
   
       
 
       

     
       
 
 
 


       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
   
 
   
กองวิชาการและแผนงาน
   
 

นางขนิษฐา   เกษีสังข์

นักบริหารงานทั่วไป 8
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน

   
 

 

 

นางธัญลักษณ์  เหลืองอิงคะสุต

นักบริหารงานทั่วไป 7
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

 

 

 

 

จ.ส..ภากรณ์    ปานวงษ์

นักบริหารงานทั่วไป 6
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 

 
 
 
 
พ.อ.อ.บุญช่วย  ยอดภักดี
นิติกร 5