หน้าแรก Back to First Page
   
       
 
       
 
      
       
 
 
 


       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
   
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
   
 

นางสาวสุลักษณ์คณา   ปลัดกอง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

 
 

นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข
รองปลัดเทศบาล

 
 

นางดรุณี     คำมีคร

นักบริหารงานทั่วไป 7
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)

 
 
 
 

นางธนัชอรซ์    เกริกชัยฐินัล

นักบริหารงานทั่วไป 6
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

นางเพียงใจ     ชาวสวน

นักบริหารงานทั่วไป 6
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

นายอรรณนพ     คำวะเนต

นักบริหารงานทั่วไป 6
(หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ)

 
 
 

 

 

 

 

นางธีรพร คำมะนาง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 6ว

นายสัมพันธ์    เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 6ว

 
 

 

 

 

 
 
ลูกจ้างประจำ
 
 
 
 
 
 

นางวรรธณา    มุกดากิจ
นักวิชาการประชาสัมพันธ์

นายธีระศักดิ์  ไกรทิพย์
เจ้าพนักงานเทศกิจ

นางเจริญศรี    อุปรัส
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 

 

 

 

 

 

นายอรุณ    ขุนวษา
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 
 
พนักงานจ้าง
 
 
 
 
 

นายเจตน์  เสือสูงเนิน
คนงาน(ขับรถดับเพลิง)

นายณัฐดนัย   กองทอง 
คนงาน(ขับรถดับเพลิง)

นายรุ่งระวี ภูแช่มโชติ
คนงาน(วิทยุ)

 
 
 
 
 

  นายธีระ เงินมูล 
พนักงานดับเพลิง

นายเอกราช   จันทร์พันธ์
พนักงานดับเพลิง