หน้าแรก Back to First Page
   
       
 
       
 
      
       
 
 
 


       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
   
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
   
 

นางสาวสุลักษณ์คณา   ปลัดกอง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

นักบริหารงานท้องถิ่น

(ระดับกลาง)

 

 
 

นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข
รองปลัดเทศบาล

นักบริหารงานท้องถิ่น

(ระดับกลาง)

 

 
 

นางดรุณี     คำมีคร

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)

 
 
 
 

นางธนัชอรซ์    เกริกชัยฐินัล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

(นักบริหารงานทั่วไป)

นางเพียงใจ     ชาวสวน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น

(นักบริหารงานทั่วไป)

นายอรรณนพ     คำวะเนต

หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ระดับต้น

(นักบริหารงานทั่วไป)

 

 
 
 

 

 

 

 

นางธีรพร คำมะนาง 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

นายสัมพันธ์    เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

 
 

 

 

 

 
 
ลูกจ้างประจำ
 
 
 
 
 
 

นางวรรธณา    มุกดากิจ
นักประชาสัมพันธ์

นายธีระศักดิ์  ไกรทิพย์
นักจัการงานเทศกิจ

นางเจริญศรี    อุปรัส
เจ้านักงานธุรการ

 
 

 

 

 

 

 

นายอรุณ    ขุนวษา
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 
 
พนักงานจ้าง
 
 
 
 
 

นายเจตน์  เสือสูงเนิน
คนงานทั่วไป

 

นายรุ่งระวี ภูแช่มโชติ
คนงานทั่วไป

 
 
 
 
 

  นายธีระ เงินมูล 
นักจัดการงานเทศกิจ