ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น... กองวิชาการฯเทศบาลตำบลบ้านจั่น
             
 
หน้าแรก Back to First Page
               
 
   
the personnel of an institute
 
ภาระกิจ
   
business responsibility
 
งานนิติการ
   
awyer work
 
วรสารฉบับใหม่
   
new magazine
 
DOWNLOAD หนังสือ
   
e-book
     
 
เวปหน่วยงานภายใน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     
     
 
 
     
 
   
   

   
     
     
  ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์    
     
  ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2561)เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2561  
  ประกาศ เรื่องการใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2561  
 
ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 (22 ต.ค. 59)  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) (23 มิ.ย.58)  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)(30 มิ.ย.57)  
 
ประกาศการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558  
 
ประกาศการแผนจัดหาพัสดุ(ผด 2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558  
 
ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ(30 ธ.ค.54)  
 
ประกาศเทศบาลฯเรื่องการใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2555  
 
ประกาศเทศบาลฯเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2555-2557)  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2554  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2554-2556)เพิ่มเติม  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2554-2556)  
 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2552-2554)  
 
ประกาศใช้แผนพํฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2553-2555) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2553  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2553  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2553  
 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น(พศ.2553 - พ.ศ.2557)  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พศ.2553-2555)  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552  
 
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี 2552  
 
ประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พศ2551-2553)  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี 2551  
 
ประกาศใช้แแผนดำเนินงานปี 2550  
 
     
เทศบัญญัติ
     
     
ปี พ.ศ. 2553
     
ปี พ.ศ. 2554      
     
ปี พ.ศ. 2559      
ปี พ.ศ. 2560      
ปี พ.ศ. 2561      
ปี พ.ศ. 2562      
แผนพัฒนา ๔ ปี      
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561  
ปี พ.ศ.2561-2564      
แผนพัฒนา ๓ ปี
     
     
     
     
ปี พ.ศ. 2555-2557        
ปี พ.ศ. 2556-2558        
ปี พ.ศ. 2557-2559        
ปี พ.ศ. 2558-2560        
 
ปี พ.ศ.2560-2562  
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  
ปี พ.ศ.2561-2564  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
 
       
     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     
     
 
 
วรสารเทศบาล