ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์กองคลังเทศบาลตำบลบ้านจั่น... กองคลังเทศบาลตำบลบ้านจั่น
             
 
   
the personnel of an institute
 
ภารกิจ
   
business responsibility
 
DOWNLOAD หนังสือ
   
 
   
     
     
 
เวปหน่วยงานภายใน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     
     
 
 
     
 
   
   

   
     
     
5 สาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์      
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานตีเส้นผิวจราจรถนนลาดยาง
สายถนนพัฒนา,ถนนราชบูรณะ,และถนนลาดเนิน(23 ม.ค.)
23/01/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาขุดรอกเศษวัชพืชคลองระบายน้ำสองข้างถนนมิตรภาพฯ(23 ม.ค.) 23/01/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนราชสุดา(แบบรีไซด์กิ้ง)(20 ม.ค.) 22/01/57  
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ(13 ก.ย) 13/09/56  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล.
พร้อมวางท่อ คสล.,บ่อพัก คสล.และก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ(26 ส.ค.)
27/08/56  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ(30 ก.ค.) 31/07/56  
 
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.5 สาย 27 มิ.ย. 54  
 
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 5 สาย 27 มิ.ย. 54  
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.5 สาย 13 มิ.ย. 54  
 
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
27 มิ.ย. 54  
    คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
 
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติงานจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
27 มิ.ย. 54  
    คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
 
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 13 มิ.ย. 54  
    คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
 
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 27 มิ.ย. 54  
    สวนสาธารณะหนองกลิ้ง    
 
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติงานจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 27 มิ.ย. 54  
    สวนสาธารณะหนองกลิ้ง    
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสวนสาธารณะหนองกลิ้ง 13 มิ.ย. 54  
 
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนสาธารณะหนองกลิ้ง 27 มิ.ย. 54  
 
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนสาธารณะหนองกลิ้ง 27 มิ.ย. 54  
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนสาธารณะหนองกลิ้ง 13 มิ.ย. 54  
 
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคางานขุดลอกเศษวัชพืชคลองระบายน้ำ 27 มิ.ย. 54  
    สองข้างถนนมิตรภาพ    
 
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติงานขุดลอกเศษวัชพืชคลองระบายน้ำ 27 มิ.ย. 54  
    สองข้างถนนมิตรภาพ    
 
ประกาศสอบราคางานขุดลอกเศษวัชพืชคลองระบายน้ำสองข้างถนนมิตรภาพ 13 มิ.ย. 54  
 
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สวนสาธารณะหนองกลิ้ง 27 มิ.ย. 54  
 
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สวนสาธารณะหนองกลิ้ง 27 มิ.ย. 54  
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สวนสาธารณะหนองกลิ้ง 13 มิ.ย. 54  
         
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น
     
  3 ต.ค.56    
  1 ต.ค.55-30 ก.ย.56    
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปี 56
     
  28 ต.ค.56    
  30 ก.ย.56    
  30 ก.ย.56    
  30 ก.ย.56    
  30 ก.ย.56    
  1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56    
รายงานการการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556
   
   
         
รายงานการการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555      
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2555  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2555  
         
รายงานการการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2554
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2554
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2554
 
 
 
รายงานการการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2553
   
   
   
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2553