ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์กองคลังเทศบาลตำบลบ้านจั่น... กองคลังเทศบาลตำบลบ้านจั่น
             
 
หน้าแรก Back to First Page
           
 
   
the personnel of an institute
 
ภารกิจ
   
business responsibility
 
DOWNLOAD หนังสือ
   
 
   
     
     
 
เวปหน่วยงานภายใน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     
     
 
 
     
 
   
   

   
     
     

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันที่
 
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคา จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับ ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น 15/05/60  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ 16/01/60  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิดหน้าสั้น ๒ ประตู ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 6/10/59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิดหน้าสั้น ๒ ประตู ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 29/08/59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร 11/04/59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.ถนนโนนภู่ทอง ชุมชนศรีประจักษ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08/03/59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซ.ปานวงษ์ และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา คสล.สำเร็จรูป ซ.ราชสุดา ชุมชนสัมพันธ์สุข 02/03/59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น คสล.๒ชั้น 08/01/59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านจั่น 09/10/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 27/08/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 11/08/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ทะเบียนผู้มาซื้อ/ขอรับเอกสารเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 27/08/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 270/8/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง กำหนดลักษณะเครื่องเล่นกลางแจ้ง 03/08/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องคุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 03/08/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างเหมารถทั่วปรับอากาศไม่ประจำทางสองชั้นขนาดไม่น้อยกว่าสี่สิบที่นั่ง 8/07/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.รอบศาลาสัมพันธ์สุข รั้ว คสล.รอบศาลาชุมชนยานเกราะ และ รั้ว คสล.รอบศาลาชุมชนดงเค็ง 20/05/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ทะเบียนผู้มาซื้อ/ขอรับเอกสารเสนอราคา โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV 28/04/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด CCTV 28/04/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 28/04/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาสำหรับบริการประชาชน 24/04/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ทะเบียนผู้มาซื้อ/ขอรับเอกสารเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 24/03/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์กีฬา 23/03/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องสอบจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยทวีสุข 06/03/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจั่น-ศรีวิไล 02/02/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 19/01/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19/01/58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
19/12/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15/12/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15/12/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 15/12/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15/12/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15/12/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น ขอความเห็นชอบราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 21/11/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ขอความเห็นชอบกลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19/11/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ความเห็นชอบราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 19/11/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 10/11/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำทางเข้าถนนศรีประจักษ์(16 ก.ย.)
16/09/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างขุดลอกวัชพืชถนนมิตรภาพ(16 ก.ย.) 16/09/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ(4 ก.ย.) 05/09/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินฯ(25 ส.ค.) 10/06/57  
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง(10-23 มิ.ย) 10/06/57  
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 23/01/57  
 
ประกาศสอบราคาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ไฟเขียวเหลืองแดง)24 กพ. 25/02/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานตีเส้นผิวจราจรถนนลาดยาง
สายถนนพัฒนา,ถนนราชบูรณะ,และถนนลาดเนิน(23 ม.ค.)
23/01/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาขุดรอกเศษวัชพืชคลองระบายน้ำสองข้างถนนมิตรภาพฯ(23 ม.ค.) 23/01/57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนราชสุดา(แบบรีไซด์กิ้ง)(20 ม.ค.) 22/01/57  
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ(13 ก.ย) 13/09/56  
 
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมางานก่อสร้างถนน คสล จำนวน 5 โครงการ(18 ก.ย) 10 ก.ย. 56  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล.
พร้อมวางท่อ คสล.,บ่อพัก คสล.และก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ(26 ส.ค.)
27/08/56  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ(30 ก.ค.) 31/07/56  
 
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.5 สาย 27 มิ.ย. 54  
 
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 5 สาย 27 มิ.ย. 54  
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.5 สาย 13 มิ.ย. 54  
 
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์(สวนสาธารณะหนองกลิ้ง) (7 ก.ย.53)  
 
ผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสลและรางระบายน้ำคสล. (3 ก.ย.53)  
 
ผลการตรวจสอบงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.และรางระบายน้ำคสล. (2 ก.ย.53)  
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. (19 ส.ค.53)  
 
ผลการดำเนินการสอบราคาฯก่อสร้างทางวิ่ง คสล.สวนสาธารณหนองกลิ้ง (14 ก.ค.53)  
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางวิ่ง คสล.สวนสาธารณหนองกลิ้ง (29 มิ.ย.53)  
 
ผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตฯ (19 มี.ค.53)  
 
ผลการตรวจสอบงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (19 มี.ค.53)  
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (5 มี.ค.53)  
 
ผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายมิตรสัมพันธ์ฯ (3 มี.ค.53)  
 
ผลการตรวจสอบงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายมิตรสัมพันธ์ฯ (3 มี.ค.53)  
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายมิตรสัมพันธฯ์ (16 ก.พ.53)  
 
ผลการดำเนินการสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์(สวนสาธารณะหนองกลิ้ง) (16 ก.พ.53)  
 
ผลการตรวจสอบงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์(สวนสาธารณะหนองกลิ้ง) (16 ก.พ.53)  
 
ผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำห้วยน้ำขุ่น (25 ม.ค.53)  
 
ผลการตรวจสอบงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำห้วยน้ำขุ่น (25 ม.ค.53)  
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำห้วยน้ำขุ่น (6 ม.ค.53)  
 
     
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น    
 
3 ต.ค.56
 
1 ต.ค.55-30 ก.ย.56
     
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปี 56    
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 59   9 พ.ย.59
   
28 ต.ค.56
   
30 ก.ย.56
   
30 ก.ย.56
   
30 ก.ย.56
   
30 ก.ย.56
   
1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56
 
   
รายงานการการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556
   
  -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2556    
   
รายงานการการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555
   
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2555
 
 
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2555
 
 
รายงานการการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2554
   
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2554
 
 
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2554
 
 
รายงานการการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2553