หน้าแรก Back to First Page
   
       
 
       
 
 
นโยบายการบริหาร
 
อำนาจหน้าที่
 
สารจากประธานสภาเทศบาล
 
สารจากสมาชิกสภาเทศบาล
     
       
 
 
 


       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
   
 
     
 
 
     
 
   
       
     
     
   
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
   
 
 
 
พ.อ.อ.ประสิทธิ์  ทองรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

 

นายปรีชา   อภินันท์สมบูรณ์
รองประธานสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
นายสมบูรณ์   จันทรวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
นายผัน   แก้วคำหอม
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายวิเชียร   สีดาโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
นายสำรอง   สีขาว
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายเพิ่ม   กากแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
นายสุดใจ   พลเสนา
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายสมัย   ประเทศสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
นายบุญส่ง   จันทร์โสดา
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายไสว   ประเทศสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
นายปริญญา   ชำนาญศรี
สมาชิกสภาเทศบาล