หน้าแรก Back to First Page
   
       
 
       
 
 
 
อำนาจหน้าที่ของนายกฯ
 
สารจากนายกเทศมนตรี
 
สารจากคณะผู้บริหาร
     
       
 
 
 


       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
   
 
     
 
 
     
 
   
       
     
     
   
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านจั่น
   
     
 
 

นายสมเพชร    ภักดีวิเศษ
นายกเทศมนตรี

 
 
         
 
 
 
 
นายรัฐสภา   ศรีลาพัฒน์
รองนายกเทศมนตรี
 
นางบุญชู   ชัยนาจ
รองนายกเทศมนตรี
 
         
 
 
 
 
นายจอม   ศรีต้นวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
พ.ท.ประดิษฐ์   เพียโบราณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี