เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชุมชนดงเค็ง1,2 ชุมชนยานเกราะ ชุมชนบ้านจั่น ชุมชนสัมพันธ์สุข ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม