เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านจั่นได้ประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม