เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชุมชนดงเค็ง1,2 ชุมชนยานเกราะ ชุมชนบ้านจั่น ชุมชนสัมพันธ์สุข ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม