เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี 2559 ขึ้น ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น มีญัตติเกี่ยวกับเรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 วาระที่ 1, ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 และเรื่องอื่นๆ เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม