เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

เมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่2/2559 เพื่อเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม