เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้มอบหมาย นางบุญชู ชัยนาท รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานโครงลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอย่างมีส่วนร่วม โดยผู้กล่าวรายงานโครงการ นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง ปลัดเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมน

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม