เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ออกพบปะ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น เพื่อ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ชุมชนดงเค็ง1,2 ชุมชนบ้านจั่น ฯลฯ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม