เทศบาลตำบลบ้านจั่น

(กองวิชาการและแผนงาน)

       
   

เทศบาลตำบลบ้านจั่น ออกปฏิบัติงานโครงการประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
ในวันที่ 8 เมษายน 2559
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม