เทศบาลตำบลบ้านจั่น

(กองวิชาการและแผนงาน)

       
   

วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ออกปฏิบัติงานโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี

(พ.ศ. 2560-2562) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2559
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม