เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2559 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2559
       
   
       
   
ในวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.
       
   
       
   
ภาพการประชุม