เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
คณะกรรมการ ป.ป.จ. อุดรธานี มาประชุมชี้แจงรายละเอียดการยื่นบัญชีทรัพยืสินและหนี้สิ้นของผุ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์ปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น
       
   
ประจำปี2558
       
   
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.
       
   
       
   
ภาพการประชุม