กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
กิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ
       
   
ประจำปี2558
       
   
ในวันที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 7.00 น.
       
   
ณ เทศบาลตำบลบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี
       
   
ภาพกิจกรรม