กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
โครงการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-ผู้ป่วยเอดส์
       
   
ประจำปีงบประมาณ 2558
       
   
ในวันที่ 4-5 พ.ย.2557 เวลา 10.00 น.
       
   
ณ ชุมชนดงเค็งและชุมชนบ้านจั่น
       
   
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ชุมชนดงเค็ง 1-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
ชุมชนบ้านจั่น