หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดประชุมคณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ครั้งที่ 1/2557
       
   
ในวันที่ 28 ส.ค. 57 เวลา 10.00 น.
       
   
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ภาพการประชุม