หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดอบรมจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ประจำปีงบประมาณ 2557
       
   
ในวันที่ 10 ก.ย. 2557 เวลา 10.00 น.
       
   
ณ วัดสามัคคีวณาราม(วัดบ้านดงเค็ง)เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ภาพการอบรม
       
 
 
 
ท่านปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 
 
 
 
 
 
 
 
พนักงาน,ข้าราชการ,ลูกจ้าง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ