หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2557
       
   
ในวันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 10.00 น.
       
   
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ภาพการประชุม
       
 
 
 
ประธานสภาฯจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย
ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ
 
 
 
 
คณะผูบริหาร-ข้าราชการและประธานชุมชน
 
 
 
 
เลขาสภาฯกล่าว
 
 
 
 
ท่านนายกฯกล่าว
 
 
 
 
สมาชิกสภาฯซักถามเกี่ยวกับญัตติที่ประชุม
ท่านนายกฯตอบข้อสงสัย
 
 
 
 
สมาชิกสภาฯยกมือรับร่างมติ