หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ร่วมถวายต้นเงินและเทียนพรรษาในงานประเพณีวันเข้าพรรษา
       
   
ในวันที่ 11 ก.ค.. 57 เวลา 07.00 น.และ เวลา 17.00 น.
       
   
ณ วัดศรีลาวรรณ(วัดบ้านจั่น)และวัดสามัคคีวณาราม (วัดบ้านดงเค็ง)
       
   
ภาพงาน
       
 
ณ วัดสามัคคีวนาราม
 
 
 
 
ขบวนแห่เทียนพรรษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
ท่านนายกฯจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านนายกกล่าวฯ
 
 
ณ วัดศรีลาวรรณ