หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557 ครั้งที่ 1
       
   
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
       
   
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ภาพการประชุม
       
 
 
 
ประธานสภาฯจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย
เลขานุการสภาฯกล่าว
 
 
 
 
รองนายกเทศมนตรีกล่าว
ปลัดเทศบาลกล่าว
 
 
 
 
รองนายกเทศมนตรีกล่าว
ผอ.กอง,ข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
 
 
 
สมาชิกสภาฯซักถามเกี่ยวกับญัตติที่ประชุม
 
 
 
 
รองปลัดเทศบาลฯตอบข้อสงสัย
รักษาการหัวหน้าสำนักฯตอบข้อสงสัย
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯกล่าวและขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาฯยกมือรับร่างมติ