หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี 2557
       
   
ณ เขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 - วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
       
   
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ลงทะเบียน
 
 
 
 
ตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
บริการรับชำระภาษี
 
 
 
 
บริการข้าวต้ม
กล่าววัตถุประสงค์โครงการ
 
 
 
 
ผอ.กองวิชาการฯชี้แจงแผนพัฒนาสามปี
 
 
 
 
ท่านายกเทศมนตรีกล่าว
 
 
 
 
ผอ.กองสาธารณสุขฯตอบข้อซักถามของประชาชน
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน
 
 
 
 
ประชาชนเสนอปัญหาและความต้องการในชุมชนเพื่อเสนอเข้าแผนสามปี
 
 
 
 
นิติกรเขียนปัญหา-ความต้องการของประชาชน