หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
เทศบาลตำบลบ้านจั่นร่วมกับ อำเภอเมืองอุดรธานี
       
   
จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีี 57
       
   
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557
       
   
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ลงทะเบียน
 
 
 
 
หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการกล่าวกับผู้เข้าร่วมงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นผูกผ้าขาวม้าต้อนรับนายอำเภอเมืองอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่นกล่าว
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นกล่าว
 
 
 
 
นายอำเภอเมืองอุดรธานีกล่าว
 
 
 
 
สมาชิกสภาฯและกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
 
หน่วยงานส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
 
 
 
 
ศาลจังหวัดอุดรธานี
กศน.ตำบลบ้านจั่น
 
 
 
 
พัฒนาการอำเภอเมืองอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
 
 
 
 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี
 
 
 
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านจั่น
 
 
 
 
อ.เปี๊ยกแฮร์ดีซาย
 
 
 
 
นายอำเภอเมืองอุดรธานีและท่านนายกฯมอบกล้าไม้ให้กับผู้มาร่วมงาน