หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 ประจำปี 2557
       
   
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
       
   
ภาพการประชุม
       
 
 
 
รองประธานสภาเทศบาลฯจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 
 
 
 
พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557
 
 
 
 
คณะผู้บริหารฯและผู้อำนวยการกองฯ