หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556
       
   
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556
       
   
ภาพการประชุม
       
 
 
 
ประธานสภาเทศบาลฯจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 
 
 
 
นายสมเพชร ภักดีวิเศษนายกเทศมนตรีฯ กล่าว
พิจารณาญัตติที่ประชุม
 
 
 
 
ผ.อ.กองสาธารณสุขฯกล่าวชี้แจงที่ประชุม
คณะผู้บริหารฯและผู้อำนวยการกองฯ
 
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงมติรับญัตติฯ