หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองวิชาการและแผนงาน
       
   
จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2557
       
   
และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2557
       
   
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556
       
   
ภาพการประชุม
       
 
 
 
นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีฯ
นางศรินยา จันพลา ปลัดเทศบาลฯ
 
 
 
 
นางขนิษฐา เกษีสังข์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองฯและข้าราชการ
 
 
 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
 
 
 
ลงมติรับร่างฯ