หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองวิชาการและแผนงาน
       
   
จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2557
       
   
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
       
   
ภาพการประชุม
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงมติรับร่างฯ