หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดประชุมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
       
   
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556
       
   
ภาพการประชุม