หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
       
   
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันที่ 27 มิถุนายน 2556
       
   
ภาพการประชุม