หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญครั้งที่ 1ประจำปี 2556
       
   
ครั้งที่ 1/2556
       
   
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
       
   
ภาพการประชุม
       
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 
 
 
 
ท่านนายกฯกล่าว
คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม,คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ,คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
 
 
 
 
ผลการคัดเลือกคณะกรรมการฯ(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)