หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการฝึกอบรม การทำดอกไม้ประดิษฐ์และพานบายศรี ให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ
ประจำปีงบประมาณ 2555
       
   
วันที่ 27-28 ธันวาคม 2554 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
 
ภาพโครงการ