หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองสวัสดิการฯเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ประจำปีงบประมาณ 2555
       
   
วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ สำนักเทศบาลตำบลบ้านจั่นและกรมทหารราบที่ 13
       
 
ภาพการฝึกอบรม
       
 
 
 
ลงทะเบียน