หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองวิชาการเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
เทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่ 2/2554
       
   
วันที่ 29 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
 
ภาพการประชุม