หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองวิชาการเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่ 1/2554 ไตรมาส 1-4
       
   
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
 
ภาพการประชุม