หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม
       
   
อาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านจั่น ประจำปี 2554
       
   
วันที่23-24 กันยายน 2554
       
   
ณ ห้องประชุมภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น
       
 
ภาพการอบรม
       
 
 
 
นางกัฐณา สายรัตน์ พยาบาลวิชาชีพกล่าววัตถุประสงค์โครงการฯ
นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีฯกล่าวเปิดโครงการ
 
 
 
 
นายสมเพช รภักดีวิเศษ กล่าวกับสมาชิก อ.ส.ม.
วิทยากรบรรยายกับผู้เข้ารับการอบรมฯ
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
ร่วมทำกิจกรรม