หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการอบรมทัศนศึกษาดุงานบุคลากรเทศบาลและชุมชน ประจำปี 2554
       
   
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
       
   
วันที่ 30 สิงหาคม 2554
       
 
ภาพการอบรม
       
 
 
 
ลงทะเบียน
รองปลัดเทศบาลฯกล่าววัตถุประสงค์โครงการ
 
 
 
 
ท่านนายกเทศมนตรีฯกล่าว
ร่วมทำกิจกรรม
 
 
 
 
บรรยาย หลักธรรมสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงตนเพื่อการบริการสาธารณะ
บรรยายเรื่องการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ
 
 
อย่างมีคุณภาพ จาก พระวิทยากรจากวัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
การพัฒนาท้องถิ่นจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุดรธานี
 
 
 
 
ผู้เข้าร่วมรับการอบรมฯ
 
 
 
 
จัดโครงการอบรมทัศนศึกษาดุงานบุคลากรเทศบาลและชุมชน ประจำปี 2554
 
 
ณ จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดระยอง
 
 
วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554
 
 
ภาพโครงการ
 
 
 
 
ณ เทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
 
 
ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับเทศบาลฯ
 
 
คลิ๊ก
 
 
มอบของที่ระลึก
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 
 
 
 
ณ ศูนย์สมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง
ชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับศูนย์ฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
นั่งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมบริเวณศูนย์สมุนไพรฯ
 
 
 
 
ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
 
 
 
 
มอบของที่ระลึก
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแฟบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
 
 
 
 
ณ เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง
 
 
 
 
แวะชมวัด