หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการอบรมแบบผสมผสานการบริหารจัดการความปลอดภัย
       
   
และอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน
       
   
ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุดรธานี
       
   
วันที่ 29 สิงหาคม 2554
       
 
ภาพโครงการ
       
 
 
 
นางกัฐณา สายรัตน์ พยาบาลวิชาชีพกล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีกล่าววัตถุประสงค์โครงการ
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีกล่าวฯ
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมอบรมฯ
 
 
 
 
วิทยากรกล่าวดำเนินโครงการ
 
 
 
 
ร่วมทำกิจกรรม