หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2554
       
   
ณ วัดศรีลาวรรณ ชุมชนบ้านจั่นและวัดสามัคคีวนาราม ชุมชนดงเค็ง
       
   
วันที่ 15 กรกฎาคม 2554
       
 
ภาพงานประเพณี