หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554
       
   
ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันที่ 2 - 10 เมษายน 25254
       
 
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ลงทะเบียน
 
 
 
 
นางกัญฐณา สายรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
นายอนันต์ สมบูรณ์ หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ
 
 
 
 
ประชาชนนำสุนัข-แมว มาฉีดวัคซีน