หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
       
   
วันที่ 16 มี.ค. 54
       
   
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
 
ภาพการต้อนรับ
       
 
 
 
เดินทางถึงเทศบาลตำบลบ้านจั่น
นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับ
 
 
 
 
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ยกล่าว
แนะนำเกี่ยวกับเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
 
 
 
 
แนะนำเกี่ยวกับเทศบาลตำบลบ้านจั่น
แนะนำหัวหน้ากองเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
 
 
 
ร่วมรับประทานอาหาร
 
 
 
 
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ยมอบของที่ระลึก
เทศบาลตำบลบ้านจั่นมอบของที่ระลึก
 
 
 
 
ร่วมร้องเพลง